Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża

Załącznik do uchwały Nr XXIII/138/16
Rady Gminy Łomża
z dnia 27 października 2016 r.
Statut Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża zwany dalej „Zarządem” działa w oparciu o niżej
wymienione akty prawne:
1) uchwałę Nr XIII/70/95 Rady Gminy Łomża z dnia 20 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej;
2) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);
3) ustawę z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);
4) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.);
5) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);
6) ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn
zm.);
7) postanowienia niniejszego statutu;
8) inne powszechnie obowiązujące przepisy.
2. Celem działalności Zarządu jest prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej
z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 10a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 2. 1. Obszarem działania Zarządu jest Gmina Łomża.
2. Siedziba Zarządu znajduje się w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A.
3. Zarząd jest jednostką obsługującą dla następujących jednostek oświatowych gminy:
1) Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie;
2) Szkoła Podstawowa w Puchałach;
3) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie;
4) Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach;
5) Szkoła Podstawowa Czaplicach;
6) Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Jarnutach;
7) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach;
8) Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu;
9) Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży;
10) Punkty Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych wymienionych w pkt. 3, 4 i 7.

Rozdział 2.
Organizacja Zarządu
§ 3. 1. Zarządem kieruje dyrektor.
2. Dyrektora Zarządu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Łomża.
3. Dyrektor zarządza i kieruje Zarządem jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
przez Wójta Gminy Łomża.
4. Wynagrodzenie dyrektorowi Zarządu ustala Wójt Gminy Łomża.
5. Dyrektora w razie jego nieobecności – jeśli nie utworzono stanowiska zastępcy – zastępuje inny
pracownik Zarządu wyznaczony przez Wójta Gminy Łomża.
6. Dyrektor wykonuje uchwały i zarządzenia organów Gminy Łomża.
§ 4. 1. W Zarządzie tworzy się stanowiska pracy:
1) głównego księgowego;
2) stanowisko do spraw księgowości budżetowej;
3) stanowisko do spraw analityki i sprawozdawczości;
4) stanowisko do spraw płac, podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych;
5) stanowisko do spraw organizacyjno - administracyjnych i kadrowych;
6) kierowca autobusu;
7) opiekun uczniów w czasie przewozu do i ze szkół;
8) pomocnicze i obsługi w ilości wymaganej do realizacji zadań i projektów.
2. Dyrektor może zatrudniać pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych w liczbie
zaakceptowanej przez Wójta Gminy Łomża.
§ 5. Strukturę Zarządu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez dyrektora po uzyskaniu
opinii Wójta Gminy Łomża.
Rozdział 3.
Zakres działalności
§ 6. Do zadań Zarządu należy:
1) obsługa księgowa i finansowa – na podstawie ustawy o finansach publicznych i ustawy o
rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, z wyłączeniem kompetencji
zastrzeżonych dla kierowników jednostek obsługiwanych;
2) obsługa płacowa, a w szczególności obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla
pracowników jednostek obsługiwanych, ewidencja danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego
funduszu płac, realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek z tytułu
ubezpieczeń społecznych pracowników i należności podatkowych oraz obsługa finansowo – księgowa
i administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
3) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązków sporządzania wymaganych sprawozdań
dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, a także sprawozdań
dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych składek na ubezpieczenia
społeczne i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych sprawozdań
przewidzianych prawem;
4) udzielanie pomocy dyrektorom obsługiwanych jednostek w czynnościach organizacyjnoadministracyjnych
w celu zapewnienia odpowiednich warunków ich działania, w tym bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania w publicznych placówkach oświatowych;

5) udzielanie dyrektorom obsługiwanych jednostek pomocy w zakresie przygotowania dokumentacji
remontów obiektów oświatowych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
6) realizowanie wspólnych i powierzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych - zamówień na usługi i dostawy poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o
udzielenie zamówień publicznych oraz zawieranie umów w tym zakresie na potrzeby obsługiwanych
placówek;
7) prowadzenie dokumentacji spraw związanych z tworzeniem, likwidacją szkoły i placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę;
8) prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów obsługiwanych jednostek;
9) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie jednostek obsługiwanych
wymienionych w § 2;
10) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach objętych wspólną
obsługą;
11) archiwizowanie prowadzonej dokumentacji;
12) przygotowywanie na potrzeby dyrektorów jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji
niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian;
13) współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie realizacji budżetu gminy w części dotyczącej
finansowania zadań w zakresie oświaty;
14) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonania zadań merytorycznych;
15) prowadzenie ewidencji syntetycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych zgodnie z
przepisami ustawy o rachunkowości;
16) organizowanie dowozu dzieci (w tym niepełnosprawnych) do szkół;
17) prowadzenie dokumentacji spraw związanych z planowaniem sieci i obwodów placówek
oświatowych;
18) prowadzenie dokumentacji nadzoru nad spełnianiem obowiązku nauki;
19) sporządzanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych pracowników jednostek obsługiwanych
i jednostki obsługującej;
20) obsługa wypłat stypendiów socjalnych, naukowych i sportowych oraz wyprawek szkolnych dla
uczniów;
21) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników jednostek obsługiwanych;
22) prowadzenie dokumentacji postępowań w zakresie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
23) obsługa administracyjna postępowań w sprawach awansu zawodowego nauczycieli;
24) prowadzenie i koordynowanie zadań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie
bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego;
25) obsługa administracyjna i organizacyjna w zakresie udzielania pomocy prawnej dla dyrektorów
obsługiwanych jednostek;
26) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów, w
tym rozliczenie przyznanych dotacji;
27) prowadzenie dokumentacji zadań w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników, w tym przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawieraniu umów z
pracownikami młodocianymi i przygotowywanie projektów decyzji o zwrocie kosztów kształcenia
młodocianych;

28) prowadzenie dokumentacji spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej,
Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Wójta Gminy;
29) przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta dotyczących oświaty i
wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej;
30) przygotowanie, prowadzenie i rozliczenie projektów finansowanych ze środków UE oraz innych
źródeł zewnętrznych.
Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej
§ 7. Zarząd jest jednostką budżetową gminy i pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy,
a uzyskane dochody odprowadza do budżetu gminy.
§ 8. 1. Zarząd stosuje zasady gospodarki finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o
finansach publicznych.
2. Podstawą działalności Zarządu jest plan finansowy.
3. Zarząd posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
4. Zarząd opracowuje plany i sprawozdania finansowe przestrzegając obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
Rozdział 5.
Gospodarowanie mieniem
§ 9. 1. Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża otrzymuje w zarząd mienie komunalne niezbędne
do prowadzenia działalności określonej w statucie.
2. Zarząd gospodaruje przyznanym mu mieniem zapewniając jego należyte wykorzystanie i ochronę.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Statut i jego zmiany uchwalany jest przez Radę Gminy Łomża.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

Data powstania: środa, 14 lut 2018 13:06
Data opublikowania: środa, 14 lut 2018 13:12
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 2434 razy