Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym „Przetarg na przewozy uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2020/2021”

W plikach do pobrania informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym „Przetarg na przewozy uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2020/2021”
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 wrz 2020 14:22
Data opublikowania: czwartek, 17 wrz 2020 14:28
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 14255 razy

Ogłoszenie o przetargu na przewozy uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2020/2021

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża ogłasza " Przetarg na przewozy uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2020/2021"

Ogłoszenie w BZP nr 580505-N-2020 z dnia 2020-09-09 r.

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy ŁomżaPrzetarg na przewozy uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2020/2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża, krajowy numer identyfikacyjny 45001112700000, ul. Marii Skłodowskiej-Curie  1A 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (086) 216 28 93, , e-mail oswiata@gminalomza.pl, , faks (086) 214 04 62.
Adres strony internetowej (URL): bip.zes.gminalomza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.zes.gminalomza.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na przewozy uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2020/2021
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przewozy uczniów do szkół Gminy Łomża w roku szkolnym 2020/2021, I. W skład przedmiotowego zamówienia wchodzi dowożenie i odwożenie autobusami po zajęciach szkolnych uczniów w dniach nauki szkolnej na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021 obejmujące: Część 1. Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode – Janowo Wieś - Jarnuty (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki– Jarnuty (Szkoła Podstawowa) oraz odwożenie z Jarnut (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki – Jarnuty (Szkoła Podstawowa) – Janowo Wieś - Sierzputy Młode - Stare Sierzputy - Grzymały Szczepankowskie - Chojny Młode - Stare Chojny. Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi 67, zaś wymagana minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów w autobusie 55. Część 2. Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Bacze Suche – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Skudosze - Modzele Wypychy – Wygoda (Szkoła Podstawowa i odwożenie na trasach Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Wypychy - Modzele Skudosze – Bacze Suche Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi 56 zaś wymagana dla nich minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów w autobusie 42 . Część 3. Przewóz uczniów autobusem lub busem przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce - Szkoła Podstawowa w Konarzycach oraz dwukrotne odwożenie na trasie Szkoła Podstawowa w Konarzycach - Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce. Liczba pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi i wymagana dla nich minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie 46 . Część 4. Przewóz uczniów busem przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w ramach przewozów regularnych specjalnych na trasach: Stara Łomża nad rzeką - Stara Łomża przy szosie – Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz trasa powrotna odwozu Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Stara Łomża przy szosie - Stara Łomża nad rzeką. Liczba pasażerów (uczniów i opiekuna) i wymagana dla nich minimalna ilość miejsc siedzących w samochodzie 15 . II. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi na podstawie wyników naboru do szkół na dzień ogłoszenia przetargu - mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. III. Przewozy te wykonywane będą zgodnie z przebiegiem tras i z rozkładami jazdy ustalonymi wspólnie z Zamawiającym i dyrektorami szkół przed rozpoczęciem przewozu. Zmiany rozkładów jazdy mogą być dokonane po uzgodnieniu z Zamawiającym i dyrektorami szkół. IV. Wykonawca będzie realizował zamówienie odpowiednio części zamówienia od 1 do 3 jak w ofercie w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie biletów miesięcznych zaś część zamówienia nr 4 zrealizuje w ramach przewozów regularnych specjalnych . V. Wykonawca zapewni możliwość przejazdu na podstawie biletów miesięcznych zatrudnionych przez zamawiającego osób sprawujących opiekę nad uczniami. VI. Zamawiający w czasie realizacji przez wykonawcę przewozu uczniów w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, przewiduje dostępność miejsc siedzących w pojazdach wykonawcy dla pasażerów poza uczniami i opiekunami pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc siedzących dla wszystkich uczniów i osoby sprawującej opiekę z biletami miesięcznymi zakupionymi przez zamawiającego. VII. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych części zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. VIII. Zamawiający zaleca zapoznanie się Wykonawców ze stanem tras po których realizowana będzie usługa.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  9   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-10-01   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia ten warunek oraz posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.2140 ze zm.); dokumenty potwierdzające , że pojazdy, którymi Wykonawca będzie realizował zamówienie spełniają wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.110) i innych przepisach związanych z przewozem osób (dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym pojazdu), dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania autobusami oraz do przewozu osób przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020. poz.1268).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej . Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia ten warunek oraz zrealizował należycie, lub realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 usługi w zakresie transportu drogowego osób , o wartości minimum 50 000,00 zł brutto; posiada prawo do dysponowania autobusami o liczbie miejsc siedzących dla wszystkich dzieci i opiekuna odpowiednio na poszczególnych trasach określonych w częściach zamówienia których dotyczy jego oferta oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Autobusy, którymi dysponuje Wykonawca są sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu drogowego oraz posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Skieruje do realizacji zamówienia kierowców posiadających uprawnienia do kierowania autobusami tj. prawo jazdy kategorii D oraz uprawnienia do przewozu osób. Wykonawca może na podstawie art. 22a polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia . Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia powinien złożyć w formie oryginału.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. b)Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.2140 ze zm.); dokumentów dopuszczających pojazdy, którymi Wykonawca będzie realizował zamówienie, do ruchu drogowego (dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym pojazdu), zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz.110 .),dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania autobusami oraz do przewozu osób przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020. poz.1268); b)Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców obejmujący: co najmniej 2 usługi w zakresie transportu drogowego osób o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda usługa ( załącznik nr 4. - do wypełnienia formularz wg. wzoru Zamawiającego ) wraz z dołączonymi oryginalnymi dokumentami potwierdzającymi , że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dokumentami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania. c) Zakres rzeczowy oraz wartość usług objętych przedmiotem zamówienia publicznego, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom ( wzór załącznik Nr 8 SIWZ ) -jeżeli dotyczy; d) Wykaz autobusów i kierowców jakimi dysponuje wykonawca (wzór załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów rejestracyjnych, dokumentów potwierdzających aktualne badania techniczne autobusów, polis OC i dokumentów potwierdzających aktualne uprawnienia kierowców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 25,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przewóz uczniów autobusami w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych na trasach: Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode – Janowo Wieś - Jarnuty (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki– Jarnuty (Szkoła Podstawowa) oraz odwożenie z Jarnut (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki – Jarnuty (Szkoła Podstawowa) – Janowo Wieś - Sierzputy Młode - Stare Sierzputy - Grzymały Szczepankowskie - Chojny Młode - Stare Chojny.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode – Janowo Wieś - Jarnuty (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki– Jarnuty (Szkoła Podstawowa) oraz odwożenie z Jarnut (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki – Jarnuty (Szkoła Podstawowa) – Janowo Wieś - Sierzputy Młode - Stare Sierzputy - Grzymały Szczepankowskie - Chojny Młode - Stare Chojny. Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi 67, zaś wymagana minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów w autobusie 55.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 25,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Przewóz uczniów autobusami w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Bacze Suche – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Skudosze - Modzele Wypychy – Wygoda (Szkoła Podstawowa i odwożenie na trasach Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Wypychy - Modzele Skudosze – Bacze Suche
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Bacze Suche – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Skudosze - Modzele Wypychy – Wygoda (Szkoła Podstawowa i odwożenie na trasach Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Wypychy - Modzele Skudosze – Bacze Suche Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi 56 zaś wymagana dla nich minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów w autobusie 42 .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 25,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego - 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przewóz uczniów autobusem w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce - Szkoła Podstawowa w Konarzycach oraz dwukrotne odwożenie na trasie Szkoła Podstawowa w Konarzycach - Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przewóz uczniów autobusem lub busem przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce - Szkoła Podstawowa w Konarzycach oraz dwukrotne odwożenie na trasie Szkoła Podstawowa w Konarzycach - Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce. Liczba pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi i wymagana dla nich minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie 46.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60112000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 25,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przewóz uczniów busem w roku szkolnym 2020/2021 w ramach przewozów regularnych specjalnych na trasach: Stara Łomża nad rzeką - Stara Łomża przy szosie – Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz trasa powrotna odwozu Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Stara Łomża przy szosie - Stara Łomża nad rzeką.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przewóz uczniów busem przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w ramach przewozów regularnych specjalnych na trasach: Stara Łomża nad rzeką - Stara Łomża przy szosie – Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz trasa powrotna odwozu Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Stara Łomża przy szosie - Stara Łomża nad rzeką. Liczba pasażerów (uczniów i opiekuna) i wymagana dla nich minimalna ilość miejsc siedzących w samochodzie 15.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury 25,00
Czas podstawienia autobusu zastępczego 15,00
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 wrz 2020 19:14
Data opublikowania: środa, 9 wrz 2020 20:09
Wytwarzający informację: Tomasz Tyszka
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 14426 razy