Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana statutu

UCHWAŁA NR XXV/207/21 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Łomża

UCHWAŁA NR XXV/207/21
RADY
GMINY ŁOMŻA
z
dnia 24 czerwca 2021 r.
zmieniająca
uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Gminy Łomża
Na
podstawie art. 10a pkt 1 oraz art. 10b i 10c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o
finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:
§
1. W uchwale nr XXIII/138/16 Rady Gminy Łomża z dnia 27 października 2016 r. w sprawie
wspólnej
obsługi jednostek oświatowych Gminy Łomża dokonuje się następujących zmian:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:
„§
2. 1. Jednostką obsługująca jest Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża.
2.
Jednostkami obsługiwanymi są:
1)
Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie;
2)
Szkoła Podstawowa w Puchałach;
3)
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie;
4)
Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach;
5)
Szkoła Podstawowa w Jarnutach im. Papieża Jana Pawła II;
6)
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach;
7)
Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
8)
Punkty Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych wymienionych w pkt 3,4 i 6.”;;
2)
§ 2 ust. 3 Statutu Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża, stanowiącego załącznik do uchwały
Rady
Gminy Łomża nr XXIII/138/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi
jednostek
oświatowych Gminy Łomża otrzymuje brzmienie:
„3.
Zarząd jest jednostką obsługującą dla następujących jednostek oświatowych gminy:
1)
Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie;
2)
Szkoła Podstawowa w Puchałach;
3)
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie;
4)
Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach;
5)
Szkoła Podstawowa w Jarnutach im. Papieża Jana Pawła II;
6)
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach;
7)
Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
8)
Punkty Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych wymienionych w pkt 3,4 i 6.”..
§
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Sławomir Zacharczyk

Data powstania: czwartek, 19 maj 2022 12:16
Data opublikowania: czwartek, 19 maj 2022 12:20
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 506 razy