Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 sie 2019 14:41
Data opublikowania: wtorek, 13 sie 2019 14:48
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 4987 razy

Stypendia szkolne jako pomoc socjalna

Do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony jest:
1. uczeń szkoły publicznej , niepublicznej i niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej ,  słuchacz kolegium pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; wychowanek publicznego i niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
2. uczeń, który pochodzi z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenia wniosku nie przekracza 600 zł.
3. uczeń zamieszkuje na terenie Gminy Łomża;
4. wnioskodawca złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w wyznaczonym terminie, czyli od 1 do 15 września 2023 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.
Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosków o stypendium szkolne:
1. Zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w tym odpowiednio:
a) osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia
(zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie brutto z wyszczególnieniem: podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz świadczenia rodzinne wypłacone w zakładzie pracy)
b) osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne
(odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc)
c) osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy
(zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej)
d) osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
(zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz formie opodatkowania)
e) osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej
(zaświadczenie lub decyzje o przyznanym zasiłku z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
f) osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego
(decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego)
g) osoby posiadające gospodarstwo rolne
(zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuję się dochód miesięczny w wysokości 345 zł)
h) osoby pobierające świadczenia rodzinne
(zaświadczenie o świadczeniach rodzinnych: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne)
i) osoby otrzymujące alimenty
(przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów)
j) osoby bez dochodu
(własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie)
k) kserokopia legitymacji studenckiej członka rodziny, lub zaświadczenie z uczelni
(wraz z zaświadczeniem o wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego i naukowego)

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomża znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Termin składania wniosków od 1 do 15 września danego roku.
Wnioski należy składać:
W Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul Marii Skłodowskiej Curie 1A (II piętro)
Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia:
- do 15 września 2023 r., której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 600,00 zł.
Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2023 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę). Wypłata stypendium następuje po przedłożeniu, a następnie po rozliczeniu w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża.
Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2023 roku do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2023 r.
Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
- od września do grudnia 2023 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 6 grudnia 2023 r., a wypłata do 22 grudnia 2023 r.,
- od stycznia do czerwca 2023 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 12 czerwca 2024 r., a wypłata do 30 czerwca 2024 r.
Stypendium przyznane na okres wrzesień – grudzień rozliczane jest przy pomocy rachunków, faktur i innych dowodów poniesionych kosztów pochodzących z okresu wrzesień – grudzień danego roku kalendarzowego, za okres ten uwzględniane są również faktury VAT, rachunki i inne dowody poniesienia kosztów zakupu podręczników i przyborów szkolnych związanych z procesem edukacyjnym z miesiąca lipca i sierpnia roku, w którym składany jest wniosek
Stypendium przyznane na okres styczeń – czerwiec rozliczane jest przy pomocy rachunków i faktur pochodzących z okresu styczeń – czerwiec danego roku kalendarzowego.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 mar 2005 11:39
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2005 13:01
Data edycji: poniedziałek, 12 lut 2007 15:16
Opublikował(a): Elżbieta Modzelewska
Zaakceptował(a): Elżbieta Modzelewska
Artykuł był czytany: 22403 razy
Ilość edycji: 10

Przedmiot działalności ZESz Gminy Łomża

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża jest jednostką obsługującą następujące jednostki oświatowe:
1) Szkoła Podstawowa im. Rodziny Jabłońskich w Pniewie;
2) Szkoła Podstawowa w Puchałach;
3) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wygodzie;
4) Szkoła Podstawowa im. ppor. dh. Jadwigi Dziekońskiej ps. „Jadzia” w Konarzycach;
5) Szkoła Podstawowa w Jarnutach im. Papieża Jana Pawła II ;
6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach;
7) Szkoła Podstawowa w Podgórzu im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
8) Punkty Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych wymienionych w pkt. 3,4 i 6.
§ 3. Jednostka obsługująca zapewnia jednostkom obsługiwanym obsługę administracyjną, finansową,
organizacyjną oraz w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości.

Do zakresu zadań powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi jednostek
wymienionych wyżej wymienionych jednostek należy:
1) przygotowywanie na potrzeby dyrektorów jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji
niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych i ich zmian;
2) obsługa księgowa i finansowa – na podstawie ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach
publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych
dla kierownika jednostki obsługiwanej;
3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo – księgowej;
4) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;
5) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań;
6) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
7) prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych;
8) wykonywanie innych zadań, które wynikają z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

Data powstania: środa, 14 lut 2018 12:59
Data opublikowania: środa, 14 lut 2018 13:03
Data edycji: poniedziałek, 21 gru 2020 10:51
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1969 razy
Ilość edycji: 1