Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostepności Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża

Deklaracja dostępności Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża

Dostępność cyfrowa

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP:

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża http://bip.zes.gminalomza.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.2021

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Trwają prace nad zabezpieczeniem strony certyfikatem SSL.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża następujące ułatwienia:

    odpowiedni kontrast
    możliwość powiększenia liter na stronie
    wyszukiwarka
    focus wokół elementów nawigacyjnych
    wyróżniony kontrast odnośników

    Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

SHIFT + ALT + H - Strona główna

SHIFT + ALT + M - Zawartość strony

SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka

SHIFT + ALT + 0-9 – Menu

 

Osoby do kontaktu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt z panem Tomaszem Tyszka, e-mail: ttyszka@gminalomza.pl, lub pod numer tel. (86) 214 04 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Prawo do do dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Łomża w którym ma siedzibę Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża można w łatwy sposób zidentyfikować. Przed wejściem posiada dużą czytelną tablicę informacyjną. Na parkingu przed Urzędem (możliwie blisko) wyznaczono miejsce do parkowania pojazdów dla osób z niepełnosprawnością. Usunięto bariery utrudniające dostanie się do wejścia głównego poprzez wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do Urzędu zlokalizowane jest od frontu budynku. Drzwi posiadają szerokość w świetle 100 cm z możliwością jej zwiększenia. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Po wejściu do obiektu wejściem głównym osoby z niepełnosprawnością mogą dostać się na II piętro do Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża po samodzielnym skorzystaniu z windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Po dostaniu się na II piętro z łatwością można dostać się do sekretariatu, gdzie można skorzystać z informacji oraz otrzymać niezbędną pomoc. Z punktu informacyjnego (sekretariatu) można skorzystać w pozycji siedzącej. W sekretariacie oraz na korytarzu II piętra znajduje się miejsce odpoczynku, wyposażone w krzesła. Strefa odpoczynku nie znajduje się strefie kolizyjnej z osobami poruszającymi się. Wszystkie pomieszczenia Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża zlokalizowano na II piętrze budynku by zmniejszyć konieczność poruszania się po piętrach budynku. Korytarz jest odpowiednio doświetlony. Zarządu nie wyposażono w dźwiękowy system naprowadzający osoby niewidome i słabowidzące. W całym obiekcie nie wyznaczono toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W przyszłości planuje się zorganizowanie takiego pomieszczenia. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża jest oznakowany (tablice informacyjne) co do miejsca załatwienia określonej sprawy. Tablice znajdujące się na drzwiach lub przy drzwiach, są czytelne (ciemne, duże litery na jasnym tle). W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewnienie komunikacji przez Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami: istnieje możliwość by pracownik Zarządu zszedł na poziom parteru do interesanta po zawiadomieniu go telefonicznie o konieczności obsługi interesanta niepełnosprawnego lub wymagającego wsparcia (np. matki z dziećmi).

 
Osoby z problemami słuchu

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża - mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy na poziomie KSS1 lub tłumaczy języka migowego z rejestru Wojewody Podlaskiego. Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić chęć skorzystania z usługi co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN)

 

Data sporządzenia deklaracji

 

Deklarację sporządzono dnia 16.03.2021

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data powstania: wtorek, 16 mar 2021 16:06
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2021 16:09
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1394 razy