Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty do spraw płac i ubezpieczeń społecznych w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty do spraw płac i ubezpieczeń społecznych została wybrana Pani Hanna Rzepnicka

Uzasadnienie

Oferta Pani Hanny Rzepnickiej złożona w konkursie spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz w ogłoszeniu Dyrektora Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża z dnia 25 listopada 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalisty do spraw płac i ubezpieczeń społecznych. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała ,że kandydatka posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, a posiadane wykształcenie gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku. 

Data powstania: poniedziałek, 21 gru 2020 10:53
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2020 11:01
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1153 razy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw płac i ubezpieczeń społecznych w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw płac i ubezpieczeń społecznych w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża.

Nazwa i adres jednostki: Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej  1A, 18-400 Łomża

 

Stanowisko: specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych.

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

   Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne.

2)   doświadczenie zawodowe : posiada co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku;

3)   dobre umiejętności obsługi komputera (programów biurowych – edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługi poczty elektronicznej, korzystania z zasobów internetowych) oraz umiejętność obsługi komputerowych programów księgowych i płacowych,

4)   znajomość przepisów i ich zmian w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych; o finansach publicznych,o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy.

5) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:

a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

 

     Wymagania dodatkowe:

1)  zaangażowanie i kreatywność,

2)  samodyscyplina, dokładność, samodzielność,

3)  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista,

4)  odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie dokumentacji płacowej i ubezpieczeniowej pracowników szkół Gminy Łomża i Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża, a w szczególności:

1) wprowadzanie danych dotyczących wynagrodzeń i sporządzanie list płac pracowników w komputerowym programie płacowym oraz wprowadzanie przelewów wynagrodzeń i zasiłków do internetowego systemu bankowego,

2) naliczanie i przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia,

3) sporządzanie zestawień list płac zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach regulujących zasady klasyfikacji budżetowej,

4) prowadzenie ewidencji analitycznej wynagrodzeń pracowników,

5) prowadzenie dokumentacji i ewidencji zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,

6) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wprowadzanie przelewów z tego tytułu do internetowego systemu bankowego,

7) sporządzanie deklaracji PIT przewidzianych dla płatników podatku dochodowego,

8) przekazywanie deklaracji PIT drogą elektroniczną,

9) naliczanie i przygotowanie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz przygotowanie przelewów tych kwot w internetowym systemie bankowym,

10) przekazywanie informacji do ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

11) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych DRA i raportów imiennych ubezpieczonych,

12) przekazywanie do dnia 31 stycznia danego roku informacji IWA o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy,

13) przygotowanie dla pracowników zaświadczeń o wynagrodzeniach oraz druków RP-7,

14) rejestrowanie i wyrejestrowywanie w ZUS pracowników oraz członków ich rodzin,

15) obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych,

16) obliczanie ilości etatów w celu dokonania korekt odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

17) obliczanie na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela różnicy między wydatkami na wynagrodzenia, a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy , ustalonych dla poprzedniego roku budżetowego,

18) przygotowanie na podstawie art. 30 a ust .3 ustawy w terminie do końca stycznia każdego roku wypłat jednorazowych dodatków uzupełniających ustalanych proporcjonalnie do osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

19) przygotowanie na podstawie art. 30 a ust .3 ustawy sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę , z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy o której mowa w pkt. 2,

20) przygotowywanie analiz dotyczących możliwości podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia wysokości wypłat dodatków uzupełniających dla nauczycieli,

21) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej płac,  w tym przygotowywanie danych o wynagrodzeniach niezbędnych do ustalenia planów budżetowych i zmian w budżecie.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie planowane – grudzień 2020 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,

2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),

3) stanowisko – specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych.

4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),

5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,

6) praca biurowa w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża na drugim piętrze budynku,

7) wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z dyrektorami jednostek obsługiwanych i partnerami ZESZ Gminy Łomża ,

8) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu listopadzie 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża przekroczył 6%.

 

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),

6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,

7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,    

9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin: do dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 15:00

 

Miejsce składania dokumentów:

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża , ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych”

1) Wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

2) Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3)  Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.

4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 215 13 40.

Łomża, dnia 25 listopada 2020 r.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A 18-400 Łomża,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: środa, 25 lis 2020 12:21
Data opublikowania: środa, 25 lis 2020 12:46
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1100 razy

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - księgowego została wybrana Pani Ewelina Chojnowska

Uzasadnienie

Oferta Pani Eweliny Chojnowskiej złożona w konkursie spełniła wszystkie wymogi formalne okreslone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 rokuo pracownikach samorządowych oraz w ogłoszeniu Dyrektora Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża z dnia 20 marca 2018 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowego. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna  wykazała ,że kandydatka posiada niezbedną wiedzę teoretyczną i praktyczną, a posiadane wyksztalcenie gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.

Data powstania: poniedziałek, 30 kwi 2018 16:33
Data opublikowania: poniedziałek, 30 kwi 2018 16:44
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1847 razy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża . I. Określenie stanowiska urzędniczego: księgowy

II.Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:

1)      Niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji kandydatów):

 • ukończone jednolite studia magisterskie ekonomiczne lub prawo, ewentualnie wyższe studia zawodowe na kierunkach ekonomicznych lub prawie, uzupełniające studia magisterskie na kierunkach ekonomicznych lub prawie, studia podyplomowe na kierunku prawo lub ekonomia i posiada co najmniej roczny staż pracy w księgowości lub administracji jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego lub oświaty,
 • w wypadku braku wyżej wymienionego poziomu wykształcenia ukończona szkoła średnia ekonomiczna , pomaturalna szkoła ekonomiczna, posiadanie co najmniej co najmniej 5 lat stażu pracy w księgowości lub administracji jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego lub oświaty,
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2)      Dodatkowe (preferowane – podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów):

 • znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego..., rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ustawy Prawo Oświatowe i ustawy Karta Nauczyciela.
 • dobre umiejętności obsługi komputera (programów biurowych – edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługi poczty elektronicznej, korzystania z zasobów internetowych),
 • doświadczenie w obsłudze komputerowych programów księgowych ;

 III.    Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Sporządzanie i księgowanie dokumentów sprzedaży obsługiwanych jednostek, prowadzenie rejestrów wystawionych faktur, jak również windykacja niezapłaconych należności.
 2. Wprowadzanie i realizacja przelewów bankowych w systemie Internet Banking.
 3. Import przelewów z programu płacowego do programu bankowego.
 4. Rozliczanie i księgowanie kosztów specjalnej organizacji nauki .
 5. Wyliczanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu.
 6. Wykonywanie zadań dotyczących rozliczania wydatków finansowanych z dotacji celowych.
 7. Wyliczanie kwot dotacji dla jednostek oświatowych dla których Gmina Łomża nie jest organem prowadzącym.
 8. Wyliczanie waloryzacji czynszów za wynajem lokali w obsługiwanych jednostkach na podstawie obowiązujących przepisów.
 9. Rozliczanie zaliczki na centralne ogrzewanie lokatorów zamieszkujących w lokalach należących do obsługiwanych jednostek.
 10. Wykonywanie czynności w zastępstwie starszego księgowego w dniach jego nieobecności
  w pracy.
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez głównego księgowego i dyrektora w ramach zadań statutowych Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża.
 • IV. Warunki pracy na danym stanowisku:
 • planowana data zatrudnienia: kwiecień 2018 r.;
 • praca biurowa w głównej siedzibie w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża na parterze budynku.
 • wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z dyrektorami jednostek obsługiwanych i partnerami ZESZ Gminy Łomża ;
 • praca przy komputerze do 8 godzin dziennie;
 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa zostanie zawarta na okres 6-ciu miesięcy z możliwością przedłużenia i z wynagrodzeniem zgodnym z Regulaminem Wynagradzania Pracowników ZESZ Gminy Łomża;
 • normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
 • informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.
 • V. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;

2) list motywacyjny;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;

4) kserokopie dyplomów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenie;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża z siedzibą w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 922 t.j) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 t.j).

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:   

 Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej –Curie 1A, 18-400 Łomża.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem :„Oferta Pracy: księgowy ”.

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2018 r.

Oferty, które wpłyną do ZESz w Łomży po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII.   Informacje dodatkowe:

W okresie do 1 tygodnia od upływu terminu składania ofert kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu postępowania w sprawie naboru. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu dostępne są pod numerem telefonu 086 216-58-36.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża w Łomży (http://zes.gminalomza.bip.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 mar 2018 21:48
Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2018 12:09
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1981 razy

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko podinspektora do spraw płac i ubezpieczeń społecznych w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora do spraw płac i ubezpieczeń społecznych została wybrana Pani Monika Boguska

Uzasadnienie

Oferta Pani Moniki Boguskiej złożona w konkursie spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz w ogłoszeniu Dyrektora Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża z dnia 8 grudnia 2020 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora do spraw płac i ubezpieczeń społecznych. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała ,że kandydatka posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną, a posiadane wykształcenie gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku. 

Data powstania: czwartek, 31 gru 2020 13:57
Data opublikowania: czwartek, 31 gru 2020 14:03
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 2080 razy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw płac i ubezpieczeń społecznych w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża.

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

 

Nazwa i adres jednostki: Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej  1A, 18-400 Łomża

 

Stanowisko: podinspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych.

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

   Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe .

2)   doświadczenie zawodowe : posiada co najmniej 2-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku;

3)   dobre umiejętności obsługi komputera (programów biurowych – edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługi poczty elektronicznej, korzystania z zasobów internetowych) oraz umiejętność obsługi komputerowych programów księgowych i płacowych,

4)   znajomość przepisów i ich zmian w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych; o finansach publicznych, o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy.

5) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:

a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

     Wymagania dodatkowe:

1)  zaangażowanie i kreatywność,

2)  samodyscyplina, dokładność, samodzielność,

3)  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista,

4)  odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji płacowej i ubezpieczeniowej pracowników szkół Gminy Łomża i Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża, a w szczególności:

1) wprowadzanie danych dotyczących wynagrodzeń i sporządzanie list płac pracowników w komputerowym programie płacowym oraz wprowadzanie przelewów wynagrodzeń i zasiłków do internetowego systemu bankowego,

2) naliczanie i przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia,

3) sporządzanie zestawień list płac zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach regulujących zasady klasyfikacji budżetowej,

4) prowadzenie ewidencji analitycznej wynagrodzeń pracowników,

5) prowadzenie dokumentacji i ewidencji zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,

6) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wprowadzanie przelewów z tego tytułu do internetowego systemu bankowego,

7) sporządzanie deklaracji PIT przewidzianych dla płatników podatku dochodowego,

8) przekazywanie deklaracji PIT drogą elektroniczną,

9) naliczanie i przygotowanie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz przygotowanie przelewów tych kwot w internetowym systemie bankowym,

10) przekazywanie informacji do ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

11) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych DRA i raportów imiennych ubezpieczonych,

12) przekazywanie do dnia 31 stycznia danego roku informacji IWA o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy,

13) przygotowanie dla pracowników zaświadczeń o wynagrodzeniach oraz druków RP-7,

14) rejestrowanie i wyrejestrowywanie w ZUS pracowników oraz członków ich rodzin,

15) obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych,

16) obliczanie ilości etatów w celu dokonania korekt odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

17) obliczanie na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela różnicy między wydatkami na wynagrodzenia, a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy , ustalonych dla poprzedniego roku budżetowego,

18) przygotowanie na podstawie art. 30 a ust .3 ustawy w terminie do końca stycznia każdego roku wypłat jednorazowych dodatków uzupełniających ustalanych proporcjonalnie do osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

19) przygotowanie na podstawie art. 30 a ust .3 ustawy sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę ,                                      z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy o której mowa w pkt. 2,

20) przygotowanie i umieszczanie danych w Systemie Iinformacji Oświatowej o wynagrodzeniach pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą,

22) przygotowywanie analiz dotyczących możliwości podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia wysokości wypłat dodatków uzupełniających dla nauczycieli,

23) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej płac,  w tym przygotowywanie danych o wynagrodzeniach niezbędnych do ustalenia planów budżetowych i zmian w budżecie.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie planowane – styczeń 2021 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,

2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),

3) stanowisko – podinspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych.

4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),

5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,

6) praca biurowa w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża na drugim piętrze budynku,

7) wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z dyrektorami i pracownikami jednostek obsługiwanych oraz przedstawicielami instytucji i firm współpracujących z ZESZ Gminy Łomża,

8) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu listopadzie 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża przekroczył 6%.

 

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),

6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,

7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,    

9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin: do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 15:00

 

Miejsce składania dokumentów:

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża , ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko podinspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych”

1) Wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

2) zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3)  Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.

4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 215 13 40.

 

Łomża, dnia 8 grudnia 2020 r.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A 18-400 Łomża,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: piątek, 4 gru 2020 15:40
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2020 14:11
Data edycji: wtorek, 8 gru 2020 14:28
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1198 razy
Ilość edycji: 1