Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw płac i ubezpieczeń społecznych w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw płac i ubezpieczeń społecznych w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża.

Nazwa i adres jednostki: Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej  1A, 18-400 Łomża

 

Stanowisko: specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych.

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

   Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne.

2)   doświadczenie zawodowe : posiada co najmniej 3-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku;

3)   dobre umiejętności obsługi komputera (programów biurowych – edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługi poczty elektronicznej, korzystania z zasobów internetowych) oraz umiejętność obsługi komputerowych programów księgowych i płacowych,

4)   znajomość przepisów i ich zmian w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych; o finansach publicznych,o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy.

5) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych:

a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nieposzlakowana opinia.

 

     Wymagania dodatkowe:

1)  zaangażowanie i kreatywność,

2)  samodyscyplina, dokładność, samodzielność,

3)  komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów, kultura osobista,

4)  odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie dokumentacji płacowej i ubezpieczeniowej pracowników szkół Gminy Łomża i Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża, a w szczególności:

1) wprowadzanie danych dotyczących wynagrodzeń i sporządzanie list płac pracowników w komputerowym programie płacowym oraz wprowadzanie przelewów wynagrodzeń i zasiłków do internetowego systemu bankowego,

2) naliczanie i przygotowanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia,

3) sporządzanie zestawień list płac zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach regulujących zasady klasyfikacji budżetowej,

4) prowadzenie ewidencji analitycznej wynagrodzeń pracowników,

5) prowadzenie dokumentacji i ewidencji zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich,

6) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wprowadzanie przelewów z tego tytułu do internetowego systemu bankowego,

7) sporządzanie deklaracji PIT przewidzianych dla płatników podatku dochodowego,

8) przekazywanie deklaracji PIT drogą elektroniczną,

9) naliczanie i przygotowanie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz przygotowanie przelewów tych kwot w internetowym systemie bankowym,

10) przekazywanie informacji do ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych,

11) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych DRA i raportów imiennych ubezpieczonych,

12) przekazywanie do dnia 31 stycznia danego roku informacji IWA o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy,

13) przygotowanie dla pracowników zaświadczeń o wynagrodzeniach oraz druków RP-7,

14) rejestrowanie i wyrejestrowywanie w ZUS pracowników oraz członków ich rodzin,

15) obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych,

16) obliczanie ilości etatów w celu dokonania korekt odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

17) obliczanie na podstawie art. 30 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela różnicy między wydatkami na wynagrodzenia, a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomża, na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy , ustalonych dla poprzedniego roku budżetowego,

18) przygotowanie na podstawie art. 30 a ust .3 ustawy w terminie do końca stycznia każdego roku wypłat jednorazowych dodatków uzupełniających ustalanych proporcjonalnie do osobistych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

19) przygotowanie na podstawie art. 30 a ust .3 ustawy sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę , z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy o której mowa w pkt. 2,

20) przygotowywanie analiz dotyczących możliwości podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia wysokości wypłat dodatków uzupełniających dla nauczycieli,

21) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej płac,  w tym przygotowywanie danych o wynagrodzeniach niezbędnych do ustalenia planów budżetowych i zmian w budżecie.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) zatrudnienie planowane – grudzień 2020 r., jednak nie później niż w ciągu miesiąca od zakończenia postępowania konkursowego,

2) pierwsza umowa na czas określony (w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy i w tym okresie należy odbyć służbę przygotowawczą),

3) stanowisko – specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych.

4) praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),

5) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych,

6) praca biurowa w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża na drugim piętrze budynku,

7) wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z dyrektorami jednostek obsługiwanych i partnerami ZESZ Gminy Łomża ,

8) stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu listopadzie 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża przekroczył 6%.

 

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),

2) życiorys (CV),

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),

6) kserokopie świadectw pracy bądź dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez wymagany okres czasu,

7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku,    

9) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego a także na okres podlegający kontroli i przechowywania.

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin: do dnia 7 grudnia 2020 r. do godz. 15:00

 

Miejsce składania dokumentów:

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża , ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża.

Ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko specjalista ds. płac i ubezpieczeń społecznych”

1) Wszystkie wymagane dokumenty, w tym kopie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

2) Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, albo bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3)  Dokumenty złożone na potrzeby konkursu nie są zwracane i będą przechowywane zgodnie z przepisami Instrukcji kancelaryjnej.

4) Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 86 215 13 40.

Łomża, dnia 25 listopada 2020 r.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 216.119.1 z dnia 2016.05.04) informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1A 18-400 Łomża,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych email: iod@gminalomza.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, kontroli i przechowywania na podstawie art. 6, 13 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art 6 ust 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji oraz przez okres przechowywania akt sprawy wynikający z Instrukcji Kancelaryjnej,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa; w przypadku nie podania wymaganych danych oferta kandydata nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Data powstania: środa, 25 lis 2020 12:21
Data opublikowania: środa, 25 lis 2020 12:46
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 1371 razy