Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża

Dyrektor Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża . I. Określenie stanowiska urzędniczego: księgowy

II.Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania:

1)      Niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji kandydatów):

 • ukończone jednolite studia magisterskie ekonomiczne lub prawo, ewentualnie wyższe studia zawodowe na kierunkach ekonomicznych lub prawie, uzupełniające studia magisterskie na kierunkach ekonomicznych lub prawie, studia podyplomowe na kierunku prawo lub ekonomia i posiada co najmniej roczny staż pracy w księgowości lub administracji jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego lub oświaty,
 • w wypadku braku wyżej wymienionego poziomu wykształcenia ukończona szkoła średnia ekonomiczna , pomaturalna szkoła ekonomiczna, posiadanie co najmniej co najmniej 5 lat stażu pracy w księgowości lub administracji jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego lub oświaty,
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2)      Dodatkowe (preferowane – podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów):

 • znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego..., rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, ustawy Prawo Oświatowe i ustawy Karta Nauczyciela.
 • dobre umiejętności obsługi komputera (programów biurowych – edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługi poczty elektronicznej, korzystania z zasobów internetowych),
 • doświadczenie w obsłudze komputerowych programów księgowych ;

 III.    Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Sporządzanie i księgowanie dokumentów sprzedaży obsługiwanych jednostek, prowadzenie rejestrów wystawionych faktur, jak również windykacja niezapłaconych należności.
 2. Wprowadzanie i realizacja przelewów bankowych w systemie Internet Banking.
 3. Import przelewów z programu płacowego do programu bankowego.
 4. Rozliczanie i księgowanie kosztów specjalnej organizacji nauki .
 5. Wyliczanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu.
 6. Wykonywanie zadań dotyczących rozliczania wydatków finansowanych z dotacji celowych.
 7. Wyliczanie kwot dotacji dla jednostek oświatowych dla których Gmina Łomża nie jest organem prowadzącym.
 8. Wyliczanie waloryzacji czynszów za wynajem lokali w obsługiwanych jednostkach na podstawie obowiązujących przepisów.
 9. Rozliczanie zaliczki na centralne ogrzewanie lokatorów zamieszkujących w lokalach należących do obsługiwanych jednostek.
 10. Wykonywanie czynności w zastępstwie starszego księgowego w dniach jego nieobecności
  w pracy.
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez głównego księgowego i dyrektora w ramach zadań statutowych Zarządu Ekonomicznego Szkół Gminy Łomża.
 • IV. Warunki pracy na danym stanowisku:
 • planowana data zatrudnienia: kwiecień 2018 r.;
 • praca biurowa w głównej siedzibie w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża na parterze budynku.
 • wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z dyrektorami jednostek obsługiwanych i partnerami ZESZ Gminy Łomża ;
 • praca przy komputerze do 8 godzin dziennie;
 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa zostanie zawarta na okres 6-ciu miesięcy z możliwością przedłużenia i z wynagrodzeniem zgodnym z Regulaminem Wynagradzania Pracowników ZESZ Gminy Łomża;
 • normy czasu pracy: praca w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
 • informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6 %.
 • V. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;

2) list motywacyjny;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo;

4) kserokopie dyplomów potwierdzających niezbędne na danym stanowisku wykształcenie;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża z siedzibą w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 922 t.j) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 t.j).

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:   

 Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej –Curie 1A, 18-400 Łomża.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem :„Oferta Pracy: księgowy ”.

Termin składania ofert: do dnia 30 marca 2018 r.

Oferty, które wpłyną do ZESz w Łomży po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII.   Informacje dodatkowe:

W okresie do 1 tygodnia od upływu terminu składania ofert kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu postępowania w sprawie naboru. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu dostępne są pod numerem telefonu 086 216-58-36.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomża w Łomży (http://zes.gminalomza.bip.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Ekonomicznym Szkół Gminy Łomża ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1A, 18-400 Łomża.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 mar 2018 21:48
Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2018 12:09
Opublikował(a): Tomasz Tyszka
Zaakceptował(a): Tomasz Tyszka
Artykuł był czytany: 2254 razy